Privacyverklaring - leng

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van L&G Administratie- en Belastingadviesbureau, gevestigd te Westervoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51857561, hierna te noemen: “L&G”.
 
L&G hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. L&G houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
         beschreven in deze Privacyverklaring;
       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden 
         verwerkt;
       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Doel
Registreren en identificatie klantgegevens voor het verzorgen van administratie en/of fiscale aangiften en overige zaken.
 
Welke persoonsgegevens
  Voorletters
  Achternaam
  Adres
  Geboortedatum
  BSN nummer
  ID-bewijs en nr.
  BTWnr. (indien van toepassing)
  E-mailadres
  Telefoon- en/of mobielnummer
 
Grondslag
Uitvoering van de door de klant gegeven opdracht.
 
Bewaartermijn
Indien u klant bent, gedurende de looptijd van de opdracht.
Indien u geen klant meer bent, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 12 maanden. In de financiële administratie worden deze gegevens 7 jaar bewaard.
 
Ontvangers
   L&G Administratie- en Belastingadviesbureau

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt L&G uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht die L&G met u heeft, tenzij L&G wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht L&G te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij L&G op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
 
Beveiliging persoonsgegevens
L&G treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Wijziging van het privacy beleid
L&G past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. L&G raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal L&G er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of L&G wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres:
E-mail: l&gadministratie@kpnmail.nl of lengadministratie@kpnmail.nl
  
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu